"Ekspedycja Ślub" | "Expedition Marriage" | «Экспедиция Брак»
PL: CZĘŚĆ 5: Zakończenie i podziękowania
EN: PART 5: The end of the story and big thanks
RU: ЧАСТЬ 5: Конец истории и большая благодарность

PL: Do Jakucka wróciliśmy nie bez drobnych przygód. Bus z Ust-Nery do Jakucka też się psuł po drodze :-). Co ważniejsze, zarówno Judyta jak i Kamil byli chyba mocno nadwyrężeni połączeniem: wyczerpania podróżą (w jedną stronę: prawie dwie doby wegetacji na lotniskach i w samolotach, prawie trzy doby spędzone w busach, wszystko z mierną ilością snu), zmiany strefy czasowej o 8 godzin, wyziębienia, nowej diety, do tego stresu związanego ze ślubem. Skończyło się tym, że obydwoje mieli poważne problemy żołądkowe w drodze powrotnej; zwłaszcza Kamil wydawał się być w stanie niemal nie do odratowania ;-) Na szczęście, wszystko dobrze się skończyło.

EN: We reached Yakutsk not without more adventures. First, the bus that we took from Ust-Nera back to Yakutsk also broke down on the way. Second, more importantly, both Judith and Kamil were at some point extremely tired because of a combination of: (1) exhaustion after a long journey (one way it's: almost a day and two nights at the airports and on planes, almost two days and three nights on buses with small amounts of sleep), a change of time zone by 8 hours, low temperatures, a new cuisine, and of course stress due to the actual marriage. It ended up a bit harshly: they both got some serious stomach trouble on the way back, combined with fever-like symptoms. Especially Kamil looked really bad for multiple days. Fortunately, everything ended great!

EN: Мы добрались до Якутска без лишних приключений. Во-первых, автобус, который мы взяли с Усть-Нера снова в Якутск тоже сломался по дороге. Во-вторых, что более важно, как Джудит, так и Камиль были в какой-то момент очень уставшими из-за комбинации из: (1) истощение после долгого путешествия (в одном направлении: почти день и две ночи в аэропортах и на самолетах, почти два дня и три ночи на автобусах с небольшие количества сна), изменение часового пояса на 8 часов, низкие температуры, новую кухню и, конечно, стресс из-за фактического брака. Это закончилось немного жестко: они оба получили серьезные проблемы с желудком на обратном пути, в сочетании с лихорадочными симптомами. Особенно Камил выглядел очень плохо для несколько дней. К счастью, все закончилось отлично!

=========== PODZIĘKOWANIA | THANKS | Спасибо =============

PL: Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom wyprawy :-)

W pierwszej kolejności Ojcowi Piotrowi i Marianowi za nieocenioną pomoc. Pomogli nam w ogromnym stopniu w wielu aspektach wyprawy. Dziękujemy też lokalnemu biskupowi za udzieleni zgody na udzielenie nam ślubu w tak niecodziennym miejscu. No i oczywiście lokalnemu "dream teamowi", zwłaszcza Łucji, za wpuszczenie nas w mroźny poranek na parafię :-)

Dziękujemy Wani, Koli, Pieti, i ich rodzinom za gościnę i niezwykłą pomoc w tym całym przedsięwzięciu!

Dziękujemy różnym przyjaciołom z Jakucka i Magadanu, zwłaszcza Anatolijowi, Wiktorowi i Bolotowi, za pomoc w różnych sprawach.

Dziękujemy Karimowi i jego bratu za zgodę na dowiezienie nas do Momy, za cierpliwość na trasie do Sasyru, oraz wszystkim innym, którzy pomogli, i bez których całość przedsięwzięcia by się nie udała, zwłaszcza kierowcom ciężarówek i taksówkarzowi z Ust-Nery, który jako jedyny w Ust-Nerze odważył się dowieźć mnie w trybie przyspieszonym z powrotem do zepsutego busa.

Dziękujemy Księdzu Arturowi za ogromną pomoc administracyjną z Zurychu oraz za rady duchowe w trakcie narzeczeństwa.

Dziękujemy również naszym rodzinom i zwłaszcza Rodzicom za duchową obecność z nami, oraz za wsparcie, początkowo udzielone dość nieufnie :-)

Dziękujemy Kamilowi, który jako świadek odważył się wyruszyć z nami na pustkowia.

Dziękujemy firmie Roberts i Panu Romanowi Werdonowi za śpiwory i ubrania z puchu, które niejeden raz uratowały część ekipy zimną nocą.

Dziękujemy różnym przyjaciołom i znajomym, których rady (niekoniecznie dotyczące akurat tej własnie wyprawy) wielokrotnie pomagały w zdobywaniu doświadczenia w wyprawach i eksploracji Syberii, między innymi Rafałowi Królowi, Romualdowi Koperskiemu, Januszowi Majerowi.

Dziękujemy rzecz jasna Panu Bogu za "opatrznościową" koordynację i interwencje w chwilach, kiedy wiadomo było, że albo coś niezwykłego się wydarzy, albo utkniemy i wesele się nie uda.

EN: Once again, we greatly thank all the participants of the story :-)

In the first place, big thanks go to Father Maros and Father Peter for their invaluable help in so many elements of the undertaking. We also thank the local bishop for his permission to hold our marriage in the mountains. Finally, we thank the "local dream team", especially Łucja, for letting us in in a freezing morning :-)

We thank Wania, Kola, Pietia, and their families, for their hospitality and incredible help in our undertaking.

We thank various friends in Yakutsk and Magadan, especially Anatoliy and Bolot, for help with various things.

We thank Viktor from Magadan for his affirmation that our crazy plan was great!

We thank Karim and his brother for their willingness to take us to Moma, and for their patience on the way. We also thank all the others, who helped us so much, especially the drivers of the trucks and the taxi driver from Ust-Nera, who agreed to take me back to the broken bus on the winter road.

We thank Father Arthur for his enormous administrative help from Zurich, and for his spiritual help during our engagement.

We also thank our families and especially our Parents for their spiritual presence and their support, initially a bit hesitant :-)

We thank Kamil, who - as the witness - went with us to the mountains.

We're grateful to the Roberts company for the down jackets and sleeping bags that saved a part of the team more than once during cold nights.

Finally, we thank God for His help and "providential" interventions in the moments when we exhausted all the available options and only something unexpected could have helped the project.

RU: Еще раз большое спасибо всем участникам рассказа :-)

Во-первых, большое спасибо отцу Маросу и отцу Питеру за их неоценимую помощь во многих элементах предпринимательства. Мы также благодарим местные епископ за его разрешение провести наш брак в горах. Наконец, мы благодарим «местную команду мечты», особенно Лючи, за то, что нас в морозное утро :-)

Мы благодарим Ванию, Колу, Пиетию и их семьи за гостеприимство и невероятная помощь в нашем начинании.

Мы благодарим разных друзей в Якутске, особенно Анатолия и Болота, за помощь в различных вещах.

Мы благодарим Виктора из Магадана за его утверждение, что наш безумный план был замечательным!

Мы благодарим Карим и его брата за их готовность отвезти нас в Мому, и за их терпение по дороге. Мы также благодарим всех остальных, которые нам помогли    много, особенно водители грузовиков и таксиста из Усть-Неры,    который согласился отвезти меня обратно в разбитый автобус на зимней дороге.

Мы благодарим отца Артура за его огромную административную помощь из Цюриха, и за его духовную помощь во время нашей помолвки.

Мы также благодарим наши семьи и особенно наших родителей за их духовные присутствие и их поддержка, изначально немного нерешительно :-)

Мы благодарим Камиля, который, как свидетель, отправился с нами в горы.

Мы благодарны компании Roberts за пуховики и спальные мешки, которые не раз спасли часть команды в холодные ночи.

Наконец, мы благодарим Бога за его помощь и «провиденциальные» вмешательства в моменты, когда мы исчерпали все доступные варианты и только что-то неожиданный мог бы помочь проекту.
WSTECZ | BACK | НАЗАД